Menu Close

Terms and conditions

Členové domácnosti | Members of Household

6.1               Pokud je předmětem užívání pokoj ve sdíleném bytě, pak uživatel není oprávněn z hlediska hygienických a jiných závazných limitů a s ohledem na podlahovou plochu Předmětu užívání přijmout do Předmětu užívání další členy domácnosti. | If the Subject of use is a room in shared apartment then User is not entitled to accept to the Subject of Use any additional member of his household due to floor area of the Subject of Use and hygiene legislation and other binding limits.

6.2 oprávněn přijmout do Předmětu užívání další členy domácnosti v maximálním počtu 2 z hlediska hygienických a jiných závazných limitů. Uživatel je povinen přijetí člena domácnosti nahlásit Podnájemci stejně tak jakoukoliv změnu v členech domácnosti nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne faktické změny. Nedodržení povinností Uživatele dle tohoto odstavce se považuje za zvlášť závažné porušení povinností Uživatele. | is entitled to accept to the Subject of Use additional members of his household in maximal number of 2 pursuant to hygiene legislation and other binding limits. The User is obliged to notify an acceptance of a new member of his household, as well as, any other changes in members of his household withing fifteen (15) days as of actual change occurred. The breach of this obligation of the User constitutes particularly serious breach of User’s obligation.

Údržba, opravy a změny | Maintenance, repairs and changes

7.1               Uživatel, v případě, že užívá Byt výlučně, provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním Předmětu užívání a Příslušenství. Rozsah povinností Uživatele je určen nařízením vlády č. 308/2015 Sb. či právním předpisem, který v budoucnu nahradí uvedené nařízení vlády. | The User performs and pays common maintenance and minor repairs connected with use of the Subject of Use and the Appurtenances only when the User uses the Premises exclusively. The scope of the obligation of the User is regulated in Government Regulation No. 308/2015 Coll. or other legislation which replaces the aforementioned government regulation.

7.2               Uživatel je povinen neprodleně informovat Podnájemce o vzniku poškození nebo vadě Bytu či jeho příslušenství, které je třeba bez prodlení odstranit, o jiných vadách nebo poškození, které brání obvyklému užívání Bytu, informuje Uživatel Podnájemce bez zbytečného odkladu.| The User is obliged to notify the Subtenant immediately about any damage or defect of the Premises or its appurtenances which shall be removed immediately. The User shall notify the Subtenant about other damages or defects which hinders usual use of the Premises without undue delay.

7.3               Uživatel není oprávněn provést přestavbu, úpravu nebo jinou změnu v Bytu, nebude-li výslovně písemně dohodnuto s Podnájemcem jinak. Učiní-li Uživatel v rozporu s větou první jakoukoliv přestavbu, úpravu nebo jinou změnu v Bytu, je povinen před předáním Předmětu užívání zpět Podnájemci takovou přestavbu, úpravu nebo jinou změnu na vlastní náklad odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. | The User is not entitled to perform any reconstruction, alternation or other change of the Premises unless it is agreed in written with the Subtenant. When the User performed any reconstruction, alternation or change of the Premises, the User is obliged to remove any such reconstruction, alternation or change, unless it is agreed between the contracting parties otherwise.

7.4              Podnájemce je oprávněn vykonat prohlídku Předmětu užívání, příp. zjednat si přístup do Předmětu užívání za účelem provedení nezbytné opravy nebo údržby. Provedení kontroly, údržby nebo opravy, které nejsou svou povahou havarijní, Podnájemce oznámí Uživateli v dostatečném předstihu, alespoň dva (2) dny předem. Tato lhůta neplatí v případě jakýchkoliv havárií či jiných nouzových situací. Vstup do Předmětu užívání bude probíhat za účasti Uživatele nebo jiného člena domácnosti, pokud nehrozí riziko z prodlení a Uživatel je nedostupný. Neumožní-li Uživatel Podnájemci kontrolu Předmětu užívání či provedení údržby či opravy Bytu, je takové jednání zvlášť závažným porušením povinností Uživatele| The Subtenant is entitled to perform an inspection of the Subject of Use and the Subtenant is entitled to force an entry to the Subject of Use for the purpose of performance of any necessary repair or maintenance. The Subtenant notifies the User about performance of inspection, maintenance or repair which is not performed due to emergency situation at least two (2) days in advance. This period is not applicable in case of any emergency situation. Entering the Subject of Use shall be performed with participation of the User or other member of his household, unless the User is not available and there is a risk of delay. When the User does not enable the inspection, maintenance and repair of the Premises, such breach constitutes a particularly serious breach of User’s obligation.

7.5               Podnájemce má pro nouzový účel k dispozici funkční klíče od Bytu a všech jeho částí. Pokud Podnájemce vstoupí do Předmětu užívání bez přítomnosti Uživatele nebo člena jeho domácnosti, je povinen mu tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu | The Subtenant disposes for emergency situation with keys of the Premises and all its parts. The Subtenant is obliged to notify the User without undue delay, when the Subtenant entered the Subject of Use without presence of the User or member of his household.

Další práva a povinnosti| Further rights and obligations

8.1               Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke vzniku škody či většímu než běžnému opotřebení Bytu, jeho příslušenství či společných prostor Budovy. Uživatel je povinen zajistit, aby i jakýkoliv člen jeho domácnosti a osoby jím či členy domácnosti vpuštěné do společných prostor Budovy či do Bytu tyto prostory užívali způsobem uvedeným ve větě první. Poruší-li Uživatel tuto povinnost, je takové jednání zvlášť závažným porušením povinností Uživatele. Uživatel nahradí Podnájemci, resp. třetí osobě, újmu, která vznikne porušením povinností Uživatele dle tohoto odstavce. | The User is obliged to refrain from any act which may result in a damage of the Premises, their appurtenances and the common premises of the Building or their wear or tear beyond usual standards. The User shall secure that also any member of his household and the persons to whom the User enabled the access to the common premises of the Building or to the Premises shall act in accordance with the obligation of the User set forth in the previous sentence. The breach of the aforementioned obligations constitute particularly serious breach of User’s obligation. The User shall compensate the Subtenant or any other third person for any damages which occurred in connection with a breach of the obligation stipulated in this paragraph.

8.2               Uživatel je povinen dodržovat domovní řád a další předpisy stanovené Vlastníkem a správcem Budovy či Podnájemcem. Uživatel je povinen zdržet se všeho, čím by nad míru obvyklou obtěžoval vlastníky či uživatele dalších částí Budovy či Bytu, anebo ostatní občany. Uživatel je povinen zajistit, aby tyto povinnosti dodržovali ostatní členové domácnosti a osoby jím či členy domácnosti vpuštěné do společných prostor Budovy či do Bytu.| The User shall comply with House Rules and other regulations designated by the Owner, by the manager of the Building or by the Subtenant. Furthermore, the User is obliged to refrain from any activity which may annoy any owners or users of the Building or the Premises or other citizens, beyond usual standards. The User shall secure that also any member of his household and the persons to whom the User enabled the access to the common premises of the Building or to the Premises shall act in accordance with the aforementioned obligation.

8.3               Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Podnájemce užívat Předmět užívání k podnikatelské či obdobné činnosti (např. AirBnB), umístit do Bytu sídlo nebo provozovnu jakékoliv právnické osoby či fyzické osoby podnikající. Poruší-li Uživatel tuto povinnost, je takové jednání zvlášť závažným porušením povinností Uživatele. | The User is not entitled without a prior written consent of the Subtenant to conduct any business or suchlike activity in the Subject of Use (e.g. AirBnB), to place in the Premises seat or headquarters of any legal person or any entrepreneur. The breach of the aforementioned obligation constitutes particularly serious breach of User’s obligation.

8.4              Uživatel je oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Podnájemce ohlásit v Bytu místo trvalého pobytu.| The User is entitled to place a permanent residence in the Premises only with a prior written consent of the Subtenant.

8.5               Uživatel není oprávněn bez souhlasu Podnájemce chovat v Bytu zvířata. | The User is not entitled to keep any pet or other animal in the Premises without a prior written consent of the Subtenant.

8.6               Uživatel není oprávněn v Bytu rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit či jinak požívat tabákové a obdobné výrobky či požívat drogy.| The User is not entitled to make a fire or to maintain it in the Premises, the User is not entitled to smoke or similarly use tobacco or similar products and to use drugs in the Premises.

8.7               Uživatel není oprávněn dát Předmět užívání či jeho část do užívání třetí osobě. Poruší-li Uživatel tuto povinnost, je takové jednání zvlášť závažným porušením povinností Uživatele. | The User is not entitled to let the Subject of Use or its part to another third person. The breach of the aforementioned obligation constitutes particularly serious breach of User’s obligation.

8.8              Pokud Uživatel z jakéhokoliv důvodu nebude přítomný v Předmětu užívání či bude obtížně dostupný po dobu delší než čtrnáct (14) dní, oznámí tuto skutečnost v dostatečném předstihu Podnájemci. V oznámení uvede osobu, která v jeho nepřítomnosti zajistí přístup do Předmětu užívání. Vznikne-li Podnájemci z důvodu porušení této povinnosti Uživatelem újma, je takové jednání zvlášť závažným porušením povinností Uživatele.| The User shall notify the Subtenant well in advance when the User would not be present in the Subject of Use or would be unavailable completely or be available with severe difficulties for any reason for period longer than fourteen (14) days. The User shall designate in the notice a person that secures entry into the Subject of User for the period of his unavailability. When as a result of such breach any damage incurs to the Subtenant, then such breach constitutes particularly serious breach of User’s obligation.

8.9               Uživatel je povinen umožnit Podnájemci přístup do Předmětu užívání v době dvou (2) měsíců před skončením doby trvání užívání podle této Smlouvy za účelem prohlídek Předmětu užívání pro možné budoucí uživatele. Podnájemce oznámí Uživateli přednostně telefonicky tuto prohlídku jeden den předem. | The User is obliged to grant the Subtenant access to the Subject of Use for the purpose of touring of any potential future user of the Subject of Use in period of two (2) months prior cessation of the right to use the Subject of Use under this Agreement. The tour shall be notified preferably via telephone call to the User at least one (1) day in advance.

Sankční ujednání | Default

9.1               Uživatel je povinen uhradit Podnájemci:| The User is obliged to pay to the Subtenant:

  1. smluvní pokutu ve výši nájemného za jeden kalendářní měsíc, v případě že uzavře smlouvu s jiným dodavatelem služeb a plnění než uvedeným v odstavci 4.3 této Smlouvy nebo že uzavře pojistnou smlouvou s jiným agentem než uvedeným v odstavci 9.4 bodě (b) této Smlouvy nebo přímo s pojišťovnou; | the contractual penalty in amount of one calendar month fee, when the User concludes a service contract with a supplier other than the supplier designated in par. 4.3 of this Agreement or the User concludes a liability insurance agreement via the broker other than the broker designated in par. 9.4 letter (b) of this Agreement or directly with the insurance company;
  2. smluvní pokutu ve výši nájemného za tři kalendářní měsíce pro případ porušení jeho povinnosti dle odstavce 7.3 nebo 8.3 této Smlouvy; | the contractual penalty in amount of three calendar months fee, when the User breaches his obligation under the provision of par.7.3 or 8.3 of this Agreement;
  3. smluvní pokutu ve výši nájemného za dva kalendářní měsíce pro případ porušení jeho povinnosti dle odstavce 8.7 této Smlouvy. | the contractual penalty in amount of two calendar months fee, when the User breaches his obligation under the provision of par. 8.7 of this Contract.
  4. porušení povinnosti dle odstavce 9.4. bodu (a) nebo (b) této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za den, v němž porušení povinnosti trvá. | the contractual penalty in amount of 300.00 CZK per day in which the breach persists, when the User breaches his obligation under the provision of par. 9.4 letter (a) or (b) of this Agreement.

9.2               Je-li smluvní strana dle této Smlouvy oprávněna požadovat po druhé smluvní straně smluvní pokutu, uplatní ji vůči druhé smluvní straně doručením výzvy k její úhradě. Výzva k úhradě bude obsahovat popis porušené smluvní povinnosti, vyčíslení smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná patnáctým (15.) dnem ode dne doručení výzvy k její úhradě. | When a contracting party is entitled to claim a contractual penalty against the other contracting party, the harmed contracting party shall notify the other contracting party via request for payment. The request for payment shall contain the description of the breached obligation and quantification of the contractual penalty. The contractual penalty is payable within fifteen (15) days as of delivery of the request for payment.

9.3               Sjednáním jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost druhé Strany nahradit újmu či škodu způsobenou porušením utvrzené smluvní povinnosti; tato újma se hradí zvlášť a v plné výši. | The agreement on any contractual penalty shall not exclude obligation of the breaching contracting party to pay separately in full to the other contracting party any damage incurred in connection with breached secured obligation.

9.4               Uživatel, pokud je výlučným uživatelem Bytu, je dále: | In case The User is using the Premises exclusively:

(a)               povinen zajišťovat na vlastní náklady prohlídky a revize veškerých zařízení v Bytě pravidelně v periodách stanovených závaznými právními předpisy, technickými normami a návodem k použití daného zařízení. Uživatel je povinen zejména, nikoliv výlučně, zajišťovat revizi plynového kotle a čištění spalinové cesty nejméně jedenkrát (1x) za kalendářní rok, udržovat manuálem stanovený tlak v plynovém kotli a dále provádět veškeré nezbytné revize elektrozařízení ve lhůtách podle jejich povahy a umístění dle příslušné technické normy; | is obliged to secure at his expenses all inspections and revisions of any appliances in the Premises within periods set forth in any statutory regulation, technical regulation or manuals of the respective appliance. The User is obliged particularly but not exclusively to secure inspection of the gas boiler and flue gas path at least once in a calendar year, the User is obliged to keep pressure in the gas boiler within the limits set out in the manual, and is obliged to perform any and all revisions of any electric appliances in periods set out in the respective technical regulation according to their nature and emplacement;

(b)              povinen na vlastní náklad po celou dobu trvání této Smlouvy mít uzavřené a platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s užíváním Bytu, přičemž limit pojistného plnění pro jednotlivou škodní událost nesmí být nižší než 300.000,- Kč. Uživatel je povinen nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit Podnájemci kopii pojistné smlouvy a potvrzení o uhrazení pojistného na období po podpisu této Smlouvy a dále je povinen vždy nejpozději jeden (1) měsíc před výročím pojistné smlouvy předložit Podnájemci potvrzení o uhrazení pojistného na další období. Podnájemce zajistil možnost uzavření pojistné smlouvy za účelem dosažení úspor z rozsahu prostřednictvím zprostředkovatele: Partners Financial Services, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 – Chodov, Kontaktní osoba: Michal Janata, michal.janata@partners.cz | is obliged to sign and keep in force for the period of existence of this Contract liability insurance for any damages incurred in connection with use of the Premises at his expenses. Indemnity limit shall not be set lower than CZK 300,000.00 per insured event. The User is obliged to hand over a copy of the insurance contract and confirmation of payment of insurance premium within fourteen (14) days as of the date of this Agreement. The User is obliged to hand over a confirmation of payment of the insurance premium for the next period at least one (1) month prior to anniversary of the insurance contract. The Subtenant secured for the purpose of reaching of economies of scale an opportunity to conclude insurance contract via this broker: Partners Financial Services, a.s., Türkova 2319/5b, 149 00, Praha 4 – Chodov, Kontaktní osoba: Michal Janata, michal.janata@partners.cz

Uživatel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu právě skrze tohoto zprostředkovatele. | The User is obliged to conclude an insurance contract via designated broker.